Klachtenprocedure

In haar dienstverlening en optreden houdt Wierda en Partners Vermogensbeheer B.V. (Wierda en Partners) zoveel als mogelijk op zorgvuldige wijze rekening met de belangen van alle relaties. Het is evenwel niet uit te sluiten dat u als relatie niet tevreden bent over de dienstverlening of optreden.

Wierda en Partners hecht veel waarde aan een zorgvuldige en transparante behandeling van klachten van relaties. Klachten van relaties worden behandeld overeenkomstig dit reglement.

 

INDIENING KLACHT

Het is van belang dat een klacht zo spoedig als mogelijk wordt ingediend. Hoe langer u daarmee wacht, des te moeilijker zal het zijn om alle informatie te achterhalen die nodig is om de klacht zorgvuldig in overweging te nemen.
Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail ter attentie van de klachtfunctionaris worden ingediend bij:

Wierda en Partners Vermogensbeheer, Postbus 95, 9400 AB Assen
info@wierdavermogensbeheer.nl
Bij indiening van een klacht dient u een omschrijving van de klacht te geven, uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mailadres. Deze gegevens en de correspondentie die naar aanleiding van de klacht wordt gevoerd, worden geregistreerd door Wierda en Partners.

 

BEHANDELING VAN DE KLACHT

Uw klacht wordt behandeld door de klachtfunctionaris. U krijgt van ons per e-mail ontvangstbevestiging van uw klacht. Vervolgens is ons streven om elke klacht binnen tien werkdagen te beantwoorden.

Indien voorzienbaar is dat de beantwoording binnen tien werkdagen niet haalbaar is, zal de klachtfunctionaris u daarover berichten en aangeven wat de reden van de vertraging is en binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. Deze termijn zal in principe niet langer zijn dan zes weken.

Voor de afhandeling van de klacht kan de klachtfunctionaris u eventueel verzoeken nadere informatie te verstrekken. Nadat uw klacht door de klachtfunctionaris in overleg met de directie van Wierda en Partners is besproken en de klacht in verhouding tot uw argumenten is beoordeeld, informeert de klachtfunctionaris u schriftelijk en gemotiveerd over het standpunt van Wierda en Partners.

 

UW REACTIE

Indien u zich niet kunt vinden in het standpunt van Wierda en Partners, kunt u daarop vanzelfsprekend reageren. Die reactie dient binnen zes weken in het bezit te zijn van de klachtfunctionaris. Die zal opnieuw en in overleg met de directie van Wierda en Partners uw reactie beoordelen. Uw reactie zal worden beantwoord op de wijze en termijn als hierboven is beschreven.

Indien u binnen zes weken niet heeft gereageerd, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het standpunt van Wierda en Partners.

 

EVENTUELE VERVOLGPROCEDURE

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling van uw klacht of de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Wierda en Partners is als financiële onderneming aangesloten bij het KiFiD, en aanvaardt de uitspraken van de geschillencommissie van het KiFiD als bindend. Het KiFiD is bedoeld voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële ondernemingen. Op basis van de klachtenprocedure bij KiFiD mag u bij KiFiD pas schriftelijk een klacht indienen met betrekking tot de dienstverlening van Wierda en Partners, nadat u de betreffende klacht eerst aan Wierda en Partners heeft voorgelegd. Meer informatie vindt u op de website www.kifid.nl.