Duurzaamheidsbeleid

1) Inleiding
Op grond van de Europese Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 (‘SFDR-verordening’) gelden diverse regels over informatieverschaffing m.b.t. duurzaamheid in de financiële sector. De regels gelden ook voor beleggingsondernemingen zoals Wierda en Partners Vermogensbeheer B.V. (hierna ‘Wierda Vermogensbeheer’ of ‘wij’). Onder andere door middel van deze publicatie geeft Wierda Vermogensbeheer invulling aan de regelgeving. Gezien het belang van duurzaamheid in de financiële sector en transparantie daarover, onderschrijft Wierda Vermogensbeheer de regelgeving op dit gebied.

2) Het beleggingsbeleid en de duurzaamheidsrisicobeoordeling
Wierda Vermogensbeheer houdt in haar beleggingsbeleid primair rekening met het behalen van rendement voor de klanten. Aandachtspunten die hier van belang bij zijn, zijn onder meer spreiding in de portefeuilles over verschillende beleggingstitels, en daarnaast ook zorgplicht. Andere aspecten die hierbij spelen zijn de zogenaamde “Investment Beliefs” (zie consumentenbrief) en het gehanteerde actief beleggingsbeleid. Bij Wierda Vermogensbeheer worden geen titels opgenomen waarvoor wettelijk verplichte uitsluitingscriteria gelden. Beleggingsbeslissingen bij Wierda Vermogensbeheer worden gemaakt binnen het beleggingscomité. Alhoewel in sommige gevallen keuzes worden gemaakt voor beleggingen waarbij het thema van duurzaamheid naar voren komt, kan er op de beleggingsportefeuilles van Wierda Vermogensbeheer geen duurzaamheidsetiket worden geplaatst. Bij de keuze van beleggingstitels worden geen duurzaamheidsscores vastgelegd. Zoals aangegeven is het behalen van rendement voor onze klanten van primair belang. De resultaten van de beoordeling van waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingsfondsen zijn kwalitatief en kwantitatief moeilijk vast te stellen. Bij de afweging van twee beleggingstitels zal bij gelijke geschiktheid rekening gehouden worden met ESG-aspecten (Environment, Social en Governance). De meest duurzame titel heeft dan de voorkeur, zonder hiervoor aparte duurzaamheidsscores vast te leggen. Duurzaamheid en daarbij horende risico´s maken niet alleen onderdeel uit van beleggingsbeslissingen die gemaakt worden binnen het beleggingscomité. Ook in het directie overleg staat duurzaamheid en de beoordeling van risico’s hieromtrent regelmatig op de agenda.

3) Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen
Wij promoten met onze beheerportefeuilles geen ecologische en/of sociale kenmerken (“lichtgroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en zijn ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen (“donkergroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 9 SFDR). Op het gebied van duurzaamheid volstaan wij met het beoordelen van de impact van duurzaamheidsrisico’s op de portefeuilles van de cliënten op de manier zoals hiervoor beschreven. Wij houden daarbij niet gericht rekening met wat de effecten van onze beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op duurzaamheidsfactoren en stellen daarom niet jaarlijks een zogenaamde “principal adverse sustainability impacts statement” op (hierna: “impactverklaring”). Dit om de volgende redenen:

(i) onderdeel van ons beleggingsbeleid is om duurzaamheidsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden of te beheersen. Dat is iets anders dan het uit idealistische overwegingen vermijden van (mogelijk) ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en of het actief bevorderen van (beter) duurzaam gedrag. Het afgeven van een impact statement met behulp waarvan een cliënt de resultaten van het bevorderen van duurzaam gedrag kan beoordelen heeft dus geen toegevoegde waarde;

(ii) de informatie die nodig is om een impactverklaring die voldoet aan de daaraan gestelde regels op te stellen is niet beschikbaar binnen onze organisatie. De eventuele toegevoegde waarde voor onze (potentiële) cliënten van het afgeven van een impactverklaring staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van die verklaring gemoeid zullen zijn. De onderliggende beleggingen van de financiële producten/onze dienstverlening houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

4) Het beloningsbeleid en duurzaamheid
Wierda vermogensbeheer houdt in haar beloningsbeleid waar mogelijk rekening met duurzaamheidsfactoren. Zo zet de beloningsstructuur niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s. Wierda en Partners kent geen vaste of variabele beloning toe aan medewerkers die risico’s nemen op het gebied van duurzaamheid. Er bestaat verder geen relatie tussen de keuze van een belegging of de acceptatie van een cliënt en een variabele beloning.

5) Verklaring Wierda Vermogensbeheer
Wierda Vermogensbeheer verklaart hierbij dat zij zal handelen in overeenstemming met hetgeen in dit document is opgesteld. Assen, 5 september 2023