Beleid tot voorkoming belangenconflicten

Wierda Vermogensbeheer is een uitsluitend in Nederland gevestigde beleggingsbedrijf, waarvan de organisatie niet complex is en die zich bezig houdt met vermogensbeheer.

 

Beleid betreffende belangenconflicten

Uit hoofde van haar activiteiten kunnen er belangenconflicten bestaan of ontstaan tussen het bedrijf en de cliënt, de medewerker van het bedrijf en de cliënt als ook tussen cliënten onderling. Het onderhavige beleid ziet er op toe dat belangenconflicten worden geïdentificeerd en Vastgelegd. Hierbij zijn de volgende situaties onderkend:
• Het behalen van een financieel gewin of het vermijden een financieel verlies ten koste van de cliënt.
• Het hebben van een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst of transactie dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat.
• Het hebben van een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep van cliënten te laten prevaleren boven het belang van de cliënt.
• Het van andere personen dan de cliënt ontvangen van vergoedingen in welke vorm dan ook voor voor de cliënt verleende beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten die verschillen van de gebruikelijke vergoedingen.

Ten aanzien van deze belangenconflicten heeft Wierda en Partners Vermogensbeheer fysieke, organisatorische en administratieve maatregelen getroffen die:

• bevorderen dat in geval van (mogelijke) belangenconflicten primair in het belang van de cliënt wordt gehandeld;
• voorkomen dat belangenconflicten het belang van de cliënt schaden.

Daar waar getroffen maatregelen niet toereikend blijken en een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, voorziet de vermogensbeheerder in vastlegging van het gesignaleerde belangenconflict en treft waar mogelijk passende maatregelen. Tevens informeert Wierda en Partners Vermogensbeheer de cliënt over het gerezen belangenconflict onder vermelding van de bijzonderheden van het belangenconflict, zodat de cliënt in staat wordt gesteld met kennis van zaken een beslissing te nemen over de dienstverlening.

 

Algemene maatregelen

De dagelijkse werkzaamheden zijn vastgelegd in een beleid en procedures. Binnen deze beschrijving van de administratieve organisatie zijn ook de interne controlemaatregelen vastgelegd. Deze dienen ter voorkoming van onbewuste en bewuste fraude of fouten door systemen en/of medewerkers.

 

Compliancebeleid

Het compliancebeleid kent regels die toezien op de integriteit als geheel waaronder tevens mogelijke belangenconflicten. Specifieke onderwerpen zijn:

• bestrijding van marktmisbruik;
• regeling privé beleggingstransacties;
• omgang met persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens);
• belasting moraal;
• zorgplicht;
• aanname van geschenken.

Onderstaand zijn de specifieke maatregelen genoemd welke getroffen zijn om de mogelijke omstandigheden die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan tegen te gaan.

 

Specifieke maatregelen

Chinese walls
Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft enkel activiteiten die vanwege hun aard strikt gescheiden dienen te zijn, ten einde belangenconflicten te voorkomen. Tussen deze activiteiten zijn zogenaamde chinese walls opgezet die ongeoorloofde verspreiding van informatie dienen te voorkomen. Chinese walls kunnen fysiek, organisatorisch en van personele aard zijn. Chinese walls zijn ingesteld tussen vermogensbeheer en effectenadvies.

Beveiligingsmaatregelen
Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging en ICT-beveiliging (logische toegangsbeveiliging). Deze maatregelen zijn getroffen ten einde ongewilde verspreiding van informatie te voorkomen.

Regeling Koersgevoelige informatie en privé beleggingstransacties
Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft een regeling voor privé beleggingstransacties van personeelsleden. Deze regeling ziet erop dat personeelsleden geen gebruik (kunnen) maken van bij de vermogensbeheerder bekende koersgevoelige informatie voor privé-beleggingen.

Research
Wierda en Partners Vermogensbeheer verricht geen onderzoek op beleggingsgebied met de bedoeling om het daarna te verspreiden onder de cliënten of het publiek.

Vergoedingen
Wierda en Partners Vermogensbeheer kan vergoedingen ontvangen van uitgevende instellingen en andere aanbieders van effecten, beleggingsobjecten, producten en diensten, ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en –prestaties. Ook kunnen deze vergoedingen betaald worden aan derden ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en –prestaties. Zij zal, indien zij deze vergoedingen ontvangt of betaalt, voldoen aan de wettelijke vereisten aangaande transparantie. Dit wordt gecontroleerd door onze compliance officer.

Beloningsregeling voor het personeel
Deze regeling is (deels) afhankelijk van het financiële resultaat. Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft maatregelen getroffen dat noch de onderneming noch haar personeel zich in haar gedragingen naar cliënten negatief laat leiden door deze regelingen.

 

Mogelijke toekomstige belangentegenstellingen

Hoewel Wierda en Partners Vermogensbeheer bij haar inventarisatie van belangentegenstelling getracht heeft volledig te zijn, kunnen er (in de toekomst) belangenconflicten ontstaan die het belang van de cliënt kunnen schaden. Zij heeft hiertoe procedures ingesteld, waardoor die (nieuwe) belangenconflicten worden onderkend. Deze belangenconflicten worden geregistreerd en betreffende cliënten worden hierover geïnformeerd. Het beleid inzake belangenconflicten is onderdeel van de jaarlijkse beoordeling door de compliance officer. Hierin worden ook de beleggingsonderneming zelf en de personen met zeggenschap betrokken.