Beleggingsbeleid

1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?
Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft de volgende “Investment Beliefs” – Door het voeren van een actief beleggingsbeleid met de daarbij behorende keuzes voor individuele titels wordt een hoger rendement gehaald dan bij een passief beleggingsbeleid. – Door actief gebruik (van het schrijven van) opties wordt het rendement van de portefeuilles verhoogd. – Door het op zoek gaan naar beleggingstitels welke ondergewaardeerd zijn, wordt extra rendement aan de portefeuille toegevoegd. Markten zijn niet altijd efficiënt, daardoor ontstaan onderwaarderingen.

2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Binnen Wierda en Partners Vermogensbeheer wordt niet volgens een specifieke beleggingsstijl belegd. Er wordt voornamelijk gekozen voor beleggingen in individuele titels, aandelen en obligaties. Binnen de modelportefeuille wordt op verschillende gronden een portefeuille samengesteld. Deze gronden zijn divers. Enkele voorbeelden zijn: a. Fundamentele analyse, kwaliteitsbeleggingen met een goed dividend/coupon rendement. b. Beleggingstitels welke ondergewaardeerd zijn. c. Marktgevoel. d. Beleggingstitels waar een specifieke gebeurtenis (mogelijk) te verwachten is, zoals een fusie, overname, of introductie van een nieuwe product/dienstverlening. e. Actief schrijven van opties ter verkrijging van extra rendement.

3) In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
Binnen Wierda en Partners Vermogensbeheer wordt voornamelijk direct belegd in individuele titels, aandelen en obligaties. In voorkomende gevallen wordt er belegd in beleggingsfondsen en/of indextrackers. Er wordt een actieve strategie gevolgd ten aanzien (van het schrijven) van opties. Er wordt belegd in drie vermogensklassen, aandelen, obligaties en liquiditeiten. Er kan worden belegd in alle regio’s en sectoren, maar hiervoor gelden geen specifieke onder- of bovengrenzen. Uiteraard wordt er wel een goede spreiding over beleggingstitels in acht genomen.

4) Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft een beleggingscomité. Dit beleggingscomité is verantwoordelijk voor het samenstellen van de modelportefeuille. Daarnaast is er dagelijks overleg over de bestaande posities, en/of in te nemen posities. De markt wordt actief gevolgd, en ontwikkelingen worden gemonitord. Wierda en Partners Vermogensbeheer kent verschillende risicoprofielen. Deze risicoprofielen kennen allemaal een eigen Strategische Asset allocatie, met minimum- en maximumwegingen over de vermogensklassen aandelen, obligaties en liquiditeiten. Deze verdeling is statisch. Binnen deze verdeling maakt Wierda en Partners Vermogensbeheer de tactische vermogensverdeling, op basis van haar verwachtingen. Deze verdeling is dynamisch. Er wordt ook belegd in buitenlandse titels. Valuta risico’s worden niet afgedekt. Er wordt niet belegd met geleend geld.

5) Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen?
Wierda en Partners Vermogensbeheer heeft de visie dat door een actief beleid extra rendement behaald wordt. Het voeren van een actief beleggingsbeleid leidt tot hogere kosten. Deze hogere kosten moeten minimaal worden terugverdiend. Wierda en Partners Vermogensbeheer is van mening dat zij daartoe in staat zijn, en in staat is geweest. Uiteraard moeten de gemaakte keuzes passen binnen de risico-acceptatie/risicoprofiel van onze klanten.

6) Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?
Onze visie en ons actief beleggingsbeleid moet leiden tot het behalen van hogere rendementen dan onze benchmarks. Bij de keuze van individuele beleggingstitels kan het voorkomen dat de beleggingsvisie niet altijd direct uitkomt. Onze resultaten moeten dan ook worden beoordeeld over meerdere jaren.

7) Hoe gaat de beleggingsonderneming om met Duurzaamheid?
 Onze visie hieromtrent valt te lezen in het document “Duurzaamheid bij Wierda en Partners Vermogensbeheer”.